• ساخت قالب فیوز مکانیکی توسط پریمنر سه بعدی برای قالبسازی چدن
  • فیوز مکانیکی